Home / ซีรี่ย์เกาหลี / พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 1-59 (จบ)

พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 1-59 (จบ)

The-Merchant-Gaekjuz

พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju) เรื่องย่อ ซีรีส์เรื่องนี้สร้างมาจากนิยายเรื่อง Gaekju เป็นเรื่องราวของ พ่อค้าในช่วงปลายของยุคโชซอน ชอนบงแซม (Jang Hyuk) รวมถึงลูกหลานและครอบครัวของเขา เขาคือผู้ที่เริ่มต้นค้าขายและทำให้เขากลายเป็นพ่อค้าผู้มั่งคั่งมากที่สุด พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju) ออกอากาศทางช่อง True4U พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju)

ตอนที่ พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju)[พากย์ไทย]
1 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 1
2 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 2
3 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 3
4 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 4
5 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 5
6 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 6
7 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 7
8 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 8
9 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 9
10 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 10
11 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 11
12 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 12
13 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 13
14 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 14
15 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 15
16 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 16
17 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 17
18 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 18
19 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 19
20 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 20
21 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 21
22 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 22
23 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 23
24 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 24
25 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 25
26 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 26
27 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 27
28 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 28
29 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 29
30 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 30
31 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 31
32 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 32
33 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 33
34 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 34
35 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 35
36 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 36
37 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 37
38 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 38
39 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 39
40 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 40
41 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 41
42 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 42
43 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 43
44 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 44
45 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 45
46 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 46
47 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 47
48 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 48
49 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 49
50 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 50
51 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 51
52 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 52
53 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 53
54 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 54
55 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 55
56 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 56
57 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 57
58 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 58
59 พ่อค้าเร่แห่งโชซอน (The Merchant : Gaekju): ตอนที่ 59 (ตอนจบ)

Inline
Inline