Home / On Air / ซีรี่ย์จีน จอมนางบัลลังก์ฮั่น The Virtuous Queen of Han ตอนที่ 1-20

ซีรี่ย์จีน จอมนางบัลลังก์ฮั่น The Virtuous Queen of Han ตอนที่ 1-20

จอมนางบัลลังก์ฮั่น (The Virtuous Queen of Han)

ซีรี่ย์จีน จอมนางบัลลังก์ฮั่น (The Virtuous Queen of Han)

เรื่องย่อ: ซีรี่ย์จีน จอมนางบัลลังก์ฮั่น (The Virtuous Queen of Han) จักรพรรดินีเว่ยจื่อฟู่ หรือ เว่ยฮองเฮา เป็นฮองเฮาองค์ที่ 2 ของจักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ มีพระนามเดิมว่า เว่ยจื่อฟู่ (Wei Zifu) เดิมทรงเป็นนางกำนัลในตำหนักขององค์หญิงผิงหยาง พระพี่นางของฮั่นอู่ตี้ องค์หญิงผิงหยางรักนางมากเพราะนางซื่อสัตย์และจงรักภักดี; นางมีนิสัยดีสุภาพอ่อนโยนชอบช่วยเหลือคนอื่นแม้แต่งานในตำหนักนางไม่ยอมให้นางกำนัลทำมาก นางต้องทำเองมากกว่านางกำนัลคนอื่น ตัวนางตายก็ยอมเพื่อให้องค์หญิงและฮั่นอู่ตี้มีชีวิต The Virtuous Queen of Han (จอมนางบัลลังก์ฮั่น) ออกอากาศทาง ช่อง 9 PPTVHD36

ตอนที่
1 ซีรี่ย์จีน จอมนางบัลลังก์ฮัน:ตอนที่ 1
2 ซีรี่ย์จีน จอมนางบัลลังก์ฮัน:ตอนที่ 2
3 ซีรี่ย์จีน จอมนางบัลลังก์ฮัน:ตอนที่ 3
4 ซีรี่ย์จีน จอมนางบัลลังก์ฮัน:ตอนที่ 4
5 ซีรี่ย์จีน จอมนางบัลลังก์ฮัน:ตอนที่ 5
6 ซีรี่ย์จีน จอมนางบัลลังก์ฮัน:ตอนที่ 6
7 ซีรี่ย์จีน จอมนางบัลลังก์ฮัน:ตอนที่ 7
8 ซีรี่ย์จีน จอมนางบัลลังก์ฮัน:ตอนที่ 8
9 ซีรี่ย์จีน จอมนางบัลลังก์ฮัน:ตอนที่ 9
10 ซีรี่ย์จีน จอมนางบัลลังก์ฮัน:ตอนที่ 10
11 ซีรี่ย์จีน จอมนางบัลลังก์ฮัน:ตอนที่ 11
12 ซีรี่ย์จีน จอมนางบัลลังก์ฮัน:ตอนที่ 12
13 ซีรี่ย์จีน จอมนางบัลลังก์ฮัน:ตอนที่ 13
14 ซีรี่ย์จีน จอมนางบัลลังก์ฮัน:ตอนที่ 14
15 ซีรี่ย์จีน จอมนางบัลลังก์ฮัน:ตอนที่ 15
16 ซีรี่ย์จีน จอมนางบัลลังก์ฮัน:ตอนที่ 16
17 ซีรี่ย์จีน จอมนางบัลลังก์ฮัน:ตอนที่ 17
18 ซีรี่ย์จีน จอมนางบัลลังก์ฮัน:ตอนที่ 18
19 ซีรี่ย์จีน จอมนางบัลลังก์ฮัน:ตอนที่ 19
20 ซีรี่ย์จีน จอมนางบัลลังก์ฮัน:ตอนที่ 20

iSeries Online